ศูนย์ควบคุมและสั่งการจากส่วนกลาง (e4C)
  
  

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจากส่วนกลาง (e4C)

         e4C เป็นการบริหารงานส่วนกลางอย่างครบวงจรโดยรวมเทคโนโลยีมีความทันสมัยซึ่งทางบริษัท e-ideas ทำการวิจัยทดสอบมาเป็นเวลานานจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อนำมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ค้นหา ตรวจสอบ เพื่อให้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุร้าย เหตุสำคัญเร่งด่วนต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลที่สามารถสรุปได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ซึ่งระบบ e4C ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรอบทิศทางเสมือนจริง
  • e-Smart Digital City Management with 3DVDOGIS สามารถดูภาพ ณ จุดที่เกิดเหตุได้รอบทิศทาง 360 องศา โดยได้ภาพจากรถ eMMS(e-Mobile Mapping System) สามารถวิเคราะห์ พื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ดิจิตอล 
  • e-Vlink ทำงานเหมือนศูนย์กลางในการจัดการข้อมูล รถยนต์ โทรศัพท์ คน เอกสารสำคัญ ข้อมูลในฐานข้อมูลใน Internet และช่วยถอดรหัสข้อมูลที่มีประโยชน์จาก e4C และช่วยให้เจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทำให้การรักาความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษากฏหมายและความสงบ 
  • e-CCTV เป็นการนำภาพจากระบบ CCTV ทั่วไปทุกระบบมาทำการกรองเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ สามารถจับภาพและแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ เพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลจากเวลานาน เหลือช่วงสำคัญเท่านั้น จึงได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็ว สามารถต่อกล้องได้ทุกยี่ห้อ และทำการ Analytics ต่างๆได้ร่วมกับกล้องที่ติดตั้งใหม่และกล่องเดิม
  •  e-Smart BOX เป็นอุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลจากสัญญาณ และเซ็นเซอร์จำนวนมาก สามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้ สามารถทำงานได้หลากหลาย สถานที่บนพื้นฐานของเครือข่าย Wi-Fi, Wi-Max, 3G, 4G, GPRS และอื่นๆ ทำให้การำงานที่ส่วนกลางและส่วนต่างๆมีความสัมพันธ์กัน อย่างบูรณาการและสมบูรณ์ 
  • e-Automatic License Plate recognition เป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติสามารถวิเคราะห์การเดินทางรถของรถแต่ละ คัน การคำนวณที่จอดรถ และการตรวจสอบจากแผ่นป้ายทะเบียนปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • e-Biometrics เป็นการนำระบบ Biometrics มาทำงานร่วมกัน 
         ตัวอย่างเช่น 
                 -IRIS Scanner จำแนกดวงตาโดยใช้ซอฟแวร์ในการตรวจจับม่านตาและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล 
                 -Fingerprint Scanner เป็นการยืนยันลักษณะเฉพาะของบุคคลโดยใช้ลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือของบุคคลในการตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตนของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ
                 -Face Detecton&Recognition เป็นการจำแนกใบหน้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับใบหน้า ระบบจำใบหน้าและระบบตรวจจับใบหน้าเทียบกับข้อมูลใบหน้าในฐานข้อมูล ทำให้ง่ายในการค้นหาผู้ต้องสงสัย ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน สามารถตรวจสอบเพศและอายุได้เพื่อประหยัดเวลาของขั้นตอนการตรวจสอบ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th